کارت بازرگانی - تمدید

برای تمدید کارت بازرگانی، همانند مرحله اخذ کارت ، در ابتدا بایستی ، به سایت اتاق صنایع و معادن www.tccim.ir  مراجعه کرده و براساس تغییرات ، فرم ها و نامه های مربروطه به شما ایمیل شده و اقدامات بعدی صورت می گیرد.

 

توجه داشته باشید که اعتبار کارتها یکساله بوده و شخصیت های حقیقی و حقوقی موظفند در تاریخ سر رسید نسبت به ارایه برگ مالیات قطعی مربوط به سال قبل اقدام نمایند.

لازم به ذکر است بعد از اخذ کارت بازرگانی می توانید نسبت به عضویت در سایت http://sabtaresh.tpo.ir جهت ثبت سفارشات اقدام نمایید .