آرایشی و بهداشتی

هر کالای آرایشی و بهداشتی برای ورود به کشور نیاز به اخذ مجوز از وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی دارد. این مجوز از سوی اداره آرایشی و بهداشتی که زیر مجموعه اداره کل نظارت و ارزیابی فراورده های آرایشی و بهداشتی است صادر می شود  (خود این اداره کل زیرمجموعه سازمان غذا و دارو می باشد).

برای ورود و عرضه هر کالای آرایشی و بهداشتی مراحل زیر طی می شود:

 الف) بررسی شرایط فنی و بهداشتی کارخانجات تولید کننده کالا (ثبت منبع)

ب) معرفی مسئول فنی واجد شرایط

 پ) بررسی مدارک و مستندات کالاها (ثبت محصول)

 ت) دریافت پروانه بهداشتی کالا

 ث) دریافت مجوز ورود کالا (گشایش)

 ج) دریافت مجوز ترخیص کالا (ترخیص)

 چ) مجوز توزیع (مطابقت با آنالیز)