درخواست بازدید GMP - آرایشی بهداشتی

در هنگام بررسی مدارک و مستندات کارخانه تولید کننده محصولات آرایشی و بهداشتی، بسته به نظر کارشناسان ممکن است شرط بازدید GMP از کارخانه تولید کننده گذاشته شود. این بدان معنی است که مطابقت کارخانه مزبور با شرایط مطلوب توید می بایست توسط کارشناسان مربوطه تایید گردد.

برای انجام بازدید GMP می توان به دو طریق عمل کرد:

  1. بازدید توسط کارشناسان وزارت بهداشت
  2. بازدید توسط شرکتهای بازرسی بین المللی مورد تایید وزارت بهداشت

 

الف) بازدید توسط کارشناسان وزارت بهداشت:

در این روش درخواست متقاضی طی فرمی به اطلاع اداره کل نظارت بر مواد غذايي، آشاميدني، آرايشي و بهداشتي می رسد و با طی مراحل قانونی کارشناسانی جهت انجام این بازدید به شرکت مربوطه معرفی می گردند تا زمینه سفر و انجام بازدید صورت پذیرد.

فرم درخواست بازدید توسط کارشناسان وزارت بهداشت

 

ب) بازدید توسط شرکتهای بازرسی بین المللی مورد تایید وزارت بهداشت:

در این روش متقاضی درخواست خود را از طریق شرکت های بازرسی بین المللی مورد تایید (نظیر SGS، TUV Nord و غیره) پیگیری می نماید.

فرم درخواست بازدید توسط شرکتهای بازرسی بین المللی