آرشیو خبرها

  • اجبارانجام بازدید از کارخانه تولیدکننده جهت تمدید پروانه بهداشتی
    کلیه شرکت های واردکننده محصولات غذایی و آرایشی و بهداشتی جهت تمدید پروانه بهداشتی موظف به انجام بازدید از کارخانه تولیدکننده می باشند