آرشیو خبرها

  • صدور مجوز ترخیص بعد از نمونه برداری از گمرک و پاسخ آزمایشگاه
    از تاریخ 1/6/90 براساس آخرین تصمیم گیری سازمان غذا و دارو برای محصولاتی که اولین بار وارد ایران می گردد بایستی ابتدا نمونه برداری از گمرک صورت پذیرفته و پس از پاسخ آزمایشگاه مجوز ترخیص صادر می گردد.